ആനവാൽ മോതിരം സിനിമയിൽ വാദിക്കാൻ എത്തുന്ന ഈ നടൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ

ഒരുകാലത്ത് സിനിമയിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ പലരും പിന്നീട് സിനിമയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷം ആകുകയും മറ്റു തിരക്കുകളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്ന കാര്യം ആണ്. അങ്ങനെ സിനിമയിൽ നിന്ന് പോയി മറ്റു മേഖലകളിൽ … Read more