വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മമ്മൂട്ടിയോട് പിണങ്ങി നിർമ്മാതാവ് പോസ്റ്ററിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചില്ല

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആണ് ശ്രീനാഥ്‌ ഭാസിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ ചട്ടമ്പിയിൽ ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടെ ഫോട്ടോ ഇല്ലാതെ പോസ്റ്റർ വന്നത്. ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടെ അഭിമുഖത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ചിത്രത്തിൽ താരത്തിന്റെ ഫോട്ടോ വെയ്ക്കാതെ … Read more