പെട്രോൾ ഇല്ലാതെ വഴിയിൽ ആയതിനു പിഴയോ, സംഭവം ഇങ്ങനെ

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ആയി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ആയ ഒരു സംഭവം ആണ് പെട്രോൾ ഇല്ലാത്തതിന് കേരളം പോലീസ് പെറ്റി അടിച്ചെന്നുള്ളത്. പെറ്റി അടിച്ച രസീതിന്റെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടെ ആണ് ഇത് പ്രചരിച്ചത്. എന്നാൽ … Read more