കെട്ടുന്ന ചെക്കന് പോലും ഇല്ലാത്ത വിഷമം ഇവന്മാർക്ക് എന്തിനാണ് എന്ന് മാത്രം മനസിലാകുന്നില്ല.

ഇന്നത്തെ വിവാഹങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വധു വരന്മാരുടെ ഡാൻസ്. ഡാൻസിന് വേണ്ടി പാഷൻ നിറഞ്ഞ വധു വരന്മാർ മാത്രം ഒന്നിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പല വിവാഹങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ പലരും ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി ഡാൻസും മറ്റും … Read more