ഗാനരംഗത്തിൽ ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഡാൻസേഴ്‌സിന്റെ കൂടെ നൃത്തം വെയ്ക്കുന്ന താരത്തെ മനസ്സിലായോ

നമ്മുടെ താരങ്ങളിൽ പൂരിഭാഗം പേരും ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ കൂടി സിനിമയിൽ എത്തി പിന്നീട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ ആണ്. സിനിമയിൽ കൂടുതൽ പേരും അങ്ങനെ ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത പോലും … Read more