ഹനാന്റെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് എതിരെ മോശം കമെന്റുകളും വിമർശനങ്ങളും

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ആകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആണ് ഹനാന്റെത്. ജിമ്മിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആണ് താരത്തിന്റേതായി ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നത്. എന്നാൽ നാടൻ പെൺകുട്ടി എന്ന് സോഷ്യൽ … Read more