ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഗാനരംഗങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് എന്ത് കൊണ്ടാണ്

ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രീതി ആയിരുന്നു എത്ര നാട്ടിൻ പുറത്ത് നടക്കുന്ന കഥ ആണെങ്കിലും സിനിമയിലെ ഗാന രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ വിദേശത്ത് പോകുക എന്നത്. ഒരു കാലത്ത് ഈ രീതി … Read more