കേരളത്തിൽ ഇനി മുതൽ മിക്‌സഡ് സ്കൂളുകൾ മാത്രം മതി എന്ന തീരുമാനം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആണ് കേരളത്തിൽ ഇനി മുതൽ ആൺ പെൺ സ്കൂളുകൾ പ്രത്യേകം വേണ്ടെന്നും ഇനി മുതൽ മിക്‌സഡ് സ്കൂളുകൾ മാത്രം മതി എന്നും ഉള്ള തീരുമാനം ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ കൊണ്ട് വന്നത്. എന്നാൽ … Read more