ഒരു നായകന് കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്രം തനിക് കിട്ടാറില്ല. വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കെ ജി എഫ് നായിക.

കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഇപ്പോൾ കെ ജി എഫ് എന്ന കണ്ട ചിത്രം വലിയൊരു ചരിത്രം തന്നെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇതന്നെ ഇത്രയധികം സെൻസേഷണൽ ആയി മാറിയ ഒരു … Read more