വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം നടന്ന വിവാഹം, പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്

മലയാളികൾക്ക് ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടത് ആണ് മാപ്പിള പാട്ടുകളും ആൽബം സോങ്ങുകളും. നിരവധി ആൽബം സോങ്ങുകളെ ആണ് കൗമാരക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഹിറ്റ് ആയി മാറുന്നത്. യുവാക്കളും യുവതികളും ഒരു പോലെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ … Read more