യൂറിൻ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതന്നെന്നും പല രോഗങ്ങല്കും പ്രതിവിധി ആണെന്നും കൊല്ലം തുളസി.

മിനി സ്ക്രീനിലും ബിഗ് സ്ക്രീനിലും ഒരുപോലെ മികച്ച കുറച്ചധികം വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത താരമാണ് കൊല്ലം തുളസി എന്ന കലാകാരൻ. തുളസീധരൻ എന്നാണ് തന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എങ്കിലും താരത്തിനെ കലാരംഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് കൊല്ലം തുളസി … Read more