ഒരു കാലത്ത് മിക്ക മലയാള സിനിമയിലും ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഡാൻസറായി താരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു

സിനിമയിൽ എത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച് ആ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ പോയ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്. ചിലർ ആകട്ടെ സിനിമയിൽ താരം ആകാൻ വന്നു സൈഡ് റോളുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്, മറ്റു ചിലർ … Read more