വിവാഹത്തിന് മുൻപ് അമ്മമാർ പെൺകുട്ടികളെ പാചകം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ

അമൃത ടി വി യിൽ മണിയൻ പിള്ള രാജു അവതാരകൻ ആയി എത്തുന്ന പരുപാടി ആണ് മലയാളി ദർബാർ. ഓരോ ദിവസവും സാമൂഹിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയം കൊണ്ട് വന്നു അവിടെ ഒത്ത് ചേർന്നിട്ടുള്ളവരുമായി … Read more