ഈ മേക് ഓവർ കണ്ടിട്ട് ആളെ മനസ്സിലായോ ?

നമ്മുടെ താരങ്ങളെ രൂപ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിൽ മേക്കപ്പിന്റെ പങ്ക് വളരെ വലുത് ആണ്. മേക്കപ്പ് ചെയ്തു ഒരാളെ സുന്ദരി ആക്കാൻ കഴിയും. അത് പോലെ തന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തു ഒരാളെ വിരൂപ ആക്കാനും കഴിയും. … Read more