മഞ്ഞുരുകും കാലത്തിലെ ജാനിക്കുട്ടിയെ ഓർമ്മ ഇല്ലെ, താരത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടോ

മഴവിൽ മനോരമയിൽ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയ പരമ്പര ആയിരുന്നു മഞ്ഞുരുകും കാലം. നിരവധി ആരാധകർ ആയിരുന്നു ആ പരമ്പരയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പരമ്പരയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ആയിരുന്നു ജാനി. ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട ജാനിക്ക് നേരിടേണ്ടി … Read more