വളരെ നിസാരമായി അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കാമായിരുന്ന ഒരു സീൻ

മമ്മൂട്ടി നായകനായി എത്തി 2021 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ആണ് വൺ. കടയ്ക്കൽ ചന്ദ്രൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വേഷത്തിൽ ആണ് മമ്മൂട്ടി പ്രേഷകരുടെ മുന്നിൽ എത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രൂപവും ഭാവവും കൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി പ്രേക്ഷകരെ … Read more