എന്താണിത് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന അന്ധനോ, എന്തിനാണ് അന്ധന്റെ കയ്യിൽ വാച്ച്

ഒപ്പം സിനിമയെ കുറിച്ച് മലയാളം മൂവീസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഡേറ്റ ബേസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. അനന്തൻ വിജയൻ എന്ന ആരാധകൻ ആണ് പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചത്. … Read more