25 വർഷത്തിന് ശേഷം മലയാളത്തിലേക്കുള്ള അരവിന്ദ് സ്വാമിയുടെ മടങ്ങി വരവ്

സിനി ഫയൽ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്ലാഡ്വിൻ ഷാരുൺ എന്ന യുവാവ് എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ,2 ഭാഷയിലായി 2 കാലഘട്ടങ്ങളിലായി യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വലിയൊരു തരംഗം സൃഷ്‌ടിച്ച 2 … Read more