റാം ജി റാവു സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാ .

സിനി ഫയൽ എന്ന സിനിമ ആരാധകരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അക്ഷയ് കരുൺ എന്ന ഒരു ആരാധകൻ എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. സിദ്ദിഖ് ലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന റാംജിറാവ് സ്പീക്കിങ് എന്ന ചിത്രത്തിനെ … Read more