ഓരോ സിനിമക്കും താരങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണ് എന്നറിയാമോ ?

മലയാളികൾ എന്നും അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയുവാൻ അറിയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് താരങ്ങളുടെപ്രതിഫല തുക എത്രയാണ് എന്നുള്ള സംശയം. സിനിമയുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാമെങ്കിലും സിനിമക്ക് … Read more