ഗേൾസ് നിങ്ങൾ ഇവരെ പോലെ ആകു ! ആഹ്വാനാവുമായി രശ്മി ആർ നായർ.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലപ്പോഴും ചർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ചിലരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറിപ്പുകൾ. ഇതിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒക്ക്കെ തന്നെ വാര്ത്ത കോളങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു കുറിപ്പാണു രണ്ടു ദിവസമായി … Read more