നിന്നെ പോലെ അല്ല എല്ലാവരും, വിവാഹ ജീവിതത്തിന് ഒരു പവിത്രത ഉണ്ട്

പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു വൈശാലി. ചിത്രത്തിലെ വൈശാലിയെയും ഋഷ്യ ശ്രിങ്കനെയും ആളുകൾ അത്ര പെട്ടന്ന് ഒന്നും മറക്കാൻ വഴി ഇല്ല. ഇന്നും ഇവർക്ക് നിരവധി ആരാധകർ ആണ് ഉള്ളത്. 1989 ൽ … Read more