രോഷോക് ഒരു പുതിയ സംഭവം അല്ല ! ഇതാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർഥം.

മലയാള സിനിമയുടെ സ്വന്തം താര രാജാവ് മമ്മുക്കയുടെ ഏറ്റവും പുതിയായ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ ചർച്ച വിഷയം. നിസാം ബഷീർ എന്ന പുതുമുഖ സംവിധായകനോപ്പം മമ്മുട്ടി കമ്പനി നിർമിക്കുന്ന സിനിമ … Read more