ഇതിലൂടെ അവൾക്കു കുറച്ചു ആശ്വാസം കിട്ടട്ടെ, ഓണമായിട്ട് ഒരു മുഴം തുണി വേടിക്കാൻ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തവൾ

വ്യത്യസ്തമായ ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾക്ക് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ഡിമാൻഡ് ആണ്. ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം വ്യത്യസ്ത ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളുമായി വരുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുറവല്ല. സേവ് ദി ഡേറ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളും മറ്റേർണിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളും പോസ്റ്റ് … Read more

ഓണം കളർ ആക്കാൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ പൂക്കളമിട്ട് സീതു ലക്ഷ്മി

വ്യത്യസ്തമായ ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾക്ക് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ഡിമാൻഡ് ആണ്. ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം വ്യത്യസ്ത ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളുമായി വരുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുറവല്ല. സേവ് ദി ഡേറ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളും മറ്റേർണിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളും പോസ്റ്റ് … Read more