ഒരു പഴയകാലത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം ആണ് ഇത്

പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ സുപരിചിതയായ നടിയായിരുന്നു വിജയലക്ഷ്മി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ആരാണെന്ന് അത്ര പെട്ടന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. എന്നാൽ സിൽക്ക് സ്മിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്ത സിനിമ പ്രേമികൾ കുറവാണു. സിനിമയിൽ വന്നതിനു ശേഷം … Read more

ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് മൽസരിക്കാൻ പോലും പേരിനു നടികളില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത്

പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ സുപരിചിതയായ നടിയായിരുന്നു വിജയലക്ഷ്മി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ആരാണെന്ന് അത്ര പെട്ടന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. എന്നാൽ സിൽക്ക് സ്മിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്ത സിനിമ പ്രേമികൾ കുറവാണു. സിനിമയിൽ വന്നതിനു ശേഷം … Read more

ഇവരുടെ അഭിനയത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ എത്രത്തോളം സിനിമ ലോകം ഉപയോഗിച്ചു

പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ സുപരിചിതയായ നടിയായിരുന്നു വിജയലക്ഷ്മി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ആരാണെന്ന് അത്ര പെട്ടന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. എന്നാൽ സിൽക്ക് സ്മിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്ത സിനിമ പ്രേമികൾ കുറവാണു. സിനിമയിൽ വന്നതിനു ശേഷം … Read more

അധികനാൾ സിനിമയിൽ തിളങ്ങാൻ സിൽക്ക് സ്മിതയ്ക്ക് കഴിയാതെ വരുകയായിരുന്നു

പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ സുപരിചിതയായ നടിയായിരുന്നു വിജയലക്ഷ്മി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ആരാണെന്ന് അത്ര പെട്ടന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. എന്നാൽ സിൽക്ക് സ്മിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്ത സിനിമ പ്രേമികൾ കുറവാണു. സിനിമയിൽ വന്നതിനു ശേഷം … Read more