എന്റെ പേരിലും തമിഴ് നാട്ടിൽ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട്, ഞാൻ ആണ് അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ട

അടുത്തിടെ ആണ് നടി ഹണി റോസ് ഒരു ചാനൽ പരിപാടിയുടെ ഇടയിൽ തന്റെ പേരിൽ തമിഴ് നാട്ടിൽ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടെന്നും തമിഴ് നാട്ടിലെ ഒരു ഗ്രാമ പ്രദേശത്ത് ആണ് അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് … Read more