പ്രജ എന്ന സിനിമയിലും കൂടെ വേറെയും സിനിമകളിൽ ഡാൻസ് രംഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും .

സിനി ഫയൽ എന്ന ആരാധകരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജിൽ ജോയ് എന്ന യുവാവ് പങ്കുവെച്ച ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. “കടും തുടിയെവിടെ തുടികൊട്ടിന് താളമിന്നെവിടെ ” ഡിസംബർ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഈ … Read more