എന്റെ കഥ അടിച്ചുമാറ്റിയ സംവിധായകൻ ഇന്നും ഇവിടെ പ്രഗത്ഭനായി വിലസുന്നുണ്ട്.

സിനിമാ കഥകൾ മോഷ്ടിക്കപെടുന്നത് എന്നും ചർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. പലരുടെയും കഥകൾ പല പ്രമുഖ സംവിധായകരും മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും തന്നെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുമൊക്കെ പലരും പിന്നീട അവകാശവാദങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോളിതാ വീണ്ടും അത്തരത്തിൽ ഒരു … Read more