ഇത് കുറച്ചു ഓവർ ആണ് സുകുമാരന്റ മോനെ, സുപ്രിയയുടെ പിറന്നനാൾ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ആരാധകർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ

ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 31 നു ആണ് സുപ്രിയ തന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത്. ഈ തവണ സുപ്രിയ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ പൃഥ്വിക്ക് ഒപ്പം സുപ്രിയ പോയത് ലണ്ടനിലേക്ക് ആണ്. അവിടെ വെച്ച് ഇരുവരും പിറന്നാൾ … Read more