സ്വാന്തനത്തിലെ അപർണ ഇനി കേരളത്തിന്റെ മരുമകൾ

മലയാളികൾ എന്നും കുടുംബ പരമ്പരകളെ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു. അത്തരത്തിൽ നിറയെ പരമ്പരകൾ മലയാളികളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അതിഥികളായി വരികയും പിനീട് കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ മലയാളികൾ ഇരുകയ്യും … Read more