പല കാര്യങ്ങളിലും മാതൃക ആകുന്ന യൂസഫലിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ത് പറ്റി

കേരളത്തിലെ ഉയർന്ന വ്യയസായികളിൽ ഒരാൾ ആണ് എം എ യുസുഫ് അലി സാഹിബ്. ഒന്ന് കൂടി തെളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ലുലു മാളിന്റെ ഉടമ. നിരവതി യുവാക്കൾക്ക് ആണ് യൂസഫലി തൊഴിൽ നൽകി വരുന്നത്. കൂടാതെ … Read more