ഇവർ തമ്മിൽ ഏഴു വ്യത്യാസം ആണ് ഉള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ

സിനി ഫൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ലിയോൺ യാലിവ എന്ന ആരാധകൻ പങ്കുവെച്ച ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് പ്രേഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, പഴയ മലയാളനടിമാരും പുതിയ മലയാളി നടിമാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്? ഞാൻ മനസിലാക്കിയ ഏഴ് വ്യത്യാസം താഴെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ വ്യത്യസമെന്തൊക്കെയാണ്?

ഹെയർ മെക്കപ്പ്, പുട്ടി വർക്ക്, ഓവർ കൺമഷി ഉപയോഗം, റെഡ് വട്ടപൊട്ട് ഉപയോഗം, ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗം, ഓർണമെൻറ്സ്, വസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് പഴയ നടിമാരെ ആണോ ഇഷ്ടം പുതിയ നടിമാരിയാണോ എന്നുമാണ് പോസ്റ്റ്. നിരവധി കമെന്റുകൾ ആണ് പോസ്റ്റിനു ആരാധകരിൽ നിന്ന് വരുന്നത്.

നിരവധി കമെന്റുകൾ ആണ് പോസ്റ്റിനു വരുന്നത്. നാച്ചുറൽ ആണ് പണ്ടുള്ളവർ, ഉർവശി ഇല്ലാത്ത ഈ ലിസ്റ്റ് അപൂർണ്ണമാണ്, ഇവരൊക്കെ നല്ല പോലെ വേർസറ്റൈൽ ആയിരുന്നു. ഏത് റേഞ്ച്ലും പെർഫോമ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള നടിമാർക്ക് ഓരോ സേഫ്ൽ സോൺ നല്ല പെർഫോം ചെയ്യും.

അത് വിട്ടാൽ, ഇവരുടെ കാലത്ത് ഒകെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും മറ്റും ഉള്ളത് ഒന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കു. പണ്ടത്തെ നടിമാരുടെ അഭിനയം ഇപ്പോഴത്തെ നടിമാരേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ കാണാൻ ഭംഗി പണ്ടത്തെ നടിമാർ ആണ്, ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടിമാർ. മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോ നടിമാരുണ്ടോ അതിന്, തുടങ്ങി നിരവധി കമെന്റുകൾ ആണ് പോസ്റ്റിനു വരുന്നത്.

Leave a Comment